Pirkimo taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia rezervaciją, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninę rezervacijos sistemą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės rezervacijos sistemos darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine rezervacijos sistema.

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės rezervacijos sistema, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas rezervacijas bei paslaugas suteikti remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakytų rezervacijų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką rezervaciją ar datą. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo rezervacijos atšaukimo.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę rezervuoti paslaugas elektroninėje rezervacijos sistemoje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas rezervacijas ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas, naudodamasis elektronine rezervacijos sistema, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 1. PREKIŲ KAINOS

7.1. Prekių kainos elektroninėje rezervacijos sistemoje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

 1. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje rezervacijos sistemoje, išsirenka jam patinkančias rezervacijas ar paslaugas, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę,  telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi vykdant rezervacijas. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis  mokėjimu platforma.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Visos paslaugos pristatomos elektroniniu būdu, elektroninio pašto pagalba.

9.2. Prekės pristatmos iš  karto po sėkmingo apmokėjimo.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1.  Rezervacijos gali būti atšaukiamos arba perkeliamos bendru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

10.2 Rezervacija gali būti atšaukiama arba perkelta ne vėliau nei 24 val iki rezervacijos pradžios.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).